Záverečné skúšky v školskom roku 2022/2023

Záverečné skúšky v školskom roku 2022/2023 sa uskutočnia v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, časť šiesta: ukončovanie výchovy a vzdelávania v stredných školách, zákona NR SR č. 596/2003 U. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o stredných školách.

Učebné odbory, v ktorých žiaci v školskom roku 2022/2023 ukončujú prípravu záverečnou skúškou:

Učebný odbor Počet žiakov Triedny/a učiteľ/ka Majster/ka Ov, učiteľ/ka
6491 G 01
Obchodná prevádzka III.K
- práca pri príprave jedál
9 Mgr. Cibulová Bubelínyová
Mgr. Cibulová (U)
Bc. Macúchová
Palkovičová
3686 G 03
Stavebná výroba III.M
- murárske práce
4 Mgr. Miklošovič

Bc. Haviar
Ing. Pánek (U)
Mgr. Rusko (ZR)

3178 G 03
Výroba konfekcie III.Š
- šitie bielizne a ručné techniky
4 Mgr. Sloboda Ulbrichtová

6485 G
Opatrovateľská starostlivosť III.Z
- zariadenia sociálnej starostlivosti

4 Mgr. Brašeňová PhDr. Beňová
Mgr. Kovalčíková (U)
Krajčovičová
Mgr. Longauerová
4572 G 09
Poľnohospodárska výroba III.S
- záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
0

                -

Mgr. Bakšová
Hamar
3383 G 08
Spracúvanie dreva III.D
- výroba úžitkových a umeleckých predmetov
4 Mgr. Maťovčík    Mgr. Maťovčík
Mgr. Sloboda
Mgr. Strečok
6491 G 02
Obchodná prevádzka III.P
- príprava, skladovanie a predaj tovaru
5 Bc. Rychecká

Bc. Klimentová
Bc. Rychecká
Mgr. Šubertová (U)

Priebeh záverečných skúšok

19. 6., 20. 6. a 21. 6. 2023        individuálna príprava žiakov na záverečné skúšky doma

22. 6. 2023                                      praktická časť ZS 

08.00 – 08.10 hod.
slávnostné otvorenie ZS 
08.15 – 08.45 hod.
žrebovanie tém na praktickú časť záverečnej skúšky
09.00 – 12.00 hod.
praktická časť
dielne a odborné učebne jednotlivých učebných odborov

23. 6. 2023                                      ústna časť ZS a vyhodnotenie 

08.00 – 12. 00 hod.
ústna časť
12.30 – 13.00 hod.
vyhodnotenie záverečných skúšok, odovzdávanie vysvedčení, výučných listov a osvedčení

Pre záverečné skúšky v školskom roku 2022/2023 sa ustanovuje skúšobná komisia v tomto zložení:

Predseda:
Mária Slašťanová, Mgr., majsterka Ov, OUI Valaská
Podpredseda:
Michal Rusko, Mgr., zástupca riaditeľky, OUI V. Gaňu Banská Bystrica

Členovia:

 • Odbor obchodná prevádzka - III. K trieda:
  • Janka Cibulová, Mgr., triedna učiteľka
  • Janka Cibulová, Mgr., skúšajúca učiteľka
  • Jana Bubelínyová, prísediaca
  • Ivana Macúchová, Bc., prísediaca
 • Odbor výroba konfekcie prevádzka - III. Š trieda:
  • Mgr. Rastislav Sloboda, triedny učiteľ
  • Zdenka Ulbrichtová, skúšajúca učiteľka
  • Igor Hamar, prísediaci
 • Odbor opatrovateľská starostlivosť - III. Z trieda:
  • Daniela Brašeňová, Mgr., triedna učiteľka
  • Nataša Kovalčíková, Mgr., skúšajúca učiteľka
  • Miroslava Beňová, PhDr., prísediaca
 • Odbor obchodná prevádzka - III. P trieda:
  • Anna Rychecká, Bc., triedna učiteľka
  • Gabriela Šubertová, Mgr., skúšajúca učiteľka
  • Marta Klimentová, Bc., prísediaca
 • Odbor stavebná výroba - III. M trieda:
  • Marian Miklošovič, Mgr., triedny učiteľ
  • Vít Pánek, Ing., skúšajúci učiteľ
  • Ivan Haviar, Bc., prísediaci
 • Odbor spracúvanie dreva - III. D trieda:
  • Jozef Maťovčík, Mgr., triedny učiteľ
  • Jozef Maťovčík, Mgr., skúšajúci učiteľ    
  • Jaroslav Strečok, Mgr., prísediaci
  • Jozef Sokol, Mgr., prísediaci
 • Odbor poľnohospodárska výroba - III. S trieda:
  • triedna učiteľka
  • skúšajúca učiteľka
  • prísediaci