Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Číselný kód učebného odboru:
6485 G
Názov učebného odboru:
opatrovateľská starostlivosť
Odborné zameranie:
zariadenia sociálnej starostlivosti
Forma prípravy:
denná
Dĺžka prípravy:
3 roky
Učebný odbor pre:
dievčatá aj chlapcov
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
výučný list alebo osvedčenie o zaškolení alebo zaučení

Obsah vzdelávania

Zameraný na vedomosti o stavbe a funkcii ľudského tela, poskytovanie prvej pomoci, starostlivosť o klientov v rôznych sociálnych zariadeniach, prípravu stravy, kŕmenie, starostlivosť o hygienu a iné činnosti súvisiace s ošetrovaním a opatrovaním.

Profil absolventa

Absolvent pozná správne pracovné a technologické postupy pre vykonávanie opatrovateľskej práce, dokáže sa orientovať v základných oblastiach svojho odboru.

Uplatnenie

rôzne sociálne a charitatívne zariadenia

Pracovisko

  • penzióny seniorov
  • domy opatrovateľskej služby 
  • detské jasle, škôlky
  • charitatívne zariadenia

Učebný plán

Všeobecno-vzdelávacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
etická výchova/náboženská výchova 1 1 -
občianska náuka 1 1 1
matematika 1 1 1
informatika 1 - -
telesná a športová výchova 1 2 2
ochrana života a zdravia 1 - -
Spolu 7 6 5
Odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
biológia človeka 2
základy opatrovania 2 2
hygiena 2
prvá pomoc 1
psychológia 1 1
potraviny 1
výživa 1
technológia 1 2 1
materiály 1
stroje a zariadenia 1
ekonomika a organizácia 1
Spolu 6 7 7
odborný výcvik 18 21 21
Nepovinné vyučovacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
športové hry 1 – 2 1 – 2 1 – 2
zdravotná telesná výchova 1 – 2 1 – 2 1 – 2
výchova k rodičovstvu 1 – 2
základy rodinnej výchovy 1 – 2 1 – 2
cudzí jazyk (konverzácia) 1 – 2 1 – 2 1 – 2