Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru

Číselný kód učebného odboru:
6491 G 02
Názov učebného odboru:
obchodná prevádzka
Odborné zameranie:
príprava, skladovanie a predaj tovaru
Forma prípravy:
denná
Dĺžka prípravy:
3 roky
Učebný odbor pre:
dievčatá aj chlapcov
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
výučný list alebo osvedčenie o zaškolení alebo zaučení

Obsah vzdelávania

Zameraný na manipuláciu s tovarom v skladoch, vykladanie, ošetrovanie tovaru, na základné práce pri pohybe tovaru v predajni, váženie, meranie, krájanie tovaru, na osvojenie si základov aranžovania a techník balenia, na spoločenskú výchovu, psychológiu predaja, na základné ovládanie jednoduchých mechanizmov a na hygienické, bezpečnostné a požiarne zásady uplatňované v obchodných prevádzkach.

Profil absolventa

Absolvent ovláda základné manipulačné práce s tovarom, jeho skladovanie, vykladanie, balenie, ošetrovanie, má osvojené rôzne techniky aranžovania, vie používať jednoduché mechanizmy používané v obchodných prevádzkach.

Uplatnenie

  • predajne rôzneho zamerania
  • prevádzky obchodných reťazcoch
  • veľkosklady

Pracovisko

  • obchodná sieť mesta Banská Bystrica

Učebný plán

Všeobecno-vzdelávacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
etická výchova / náboženská výchova 1 1 -
občianska náuka 1 1 1
matematika 1 1 1
informatika 1 - -
telesná a športová výchova 1 2 2
ochrana života a zdravia 1 - -
Spolu 7 6 5
Odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
obchodná prevádzka 1 2 1
psychológia predaja 1 1 1
tovaroznalectvo 2 2 2
aranžovanie a propagácia 1 1 1
obchodné počty 1 1 1
ekonomika a organizácia 1
Spolu 6 7 7
odborný výcvik 18 21 21
Nepovinné vyučovacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
športové hry 1 – 2 1 – 2 1 – 2
zdravotná telesná výchova 1 – 2 1 – 2 1 – 2
výchova k rodičovstvu 1 – 2
základy rodinnej výchovy 1 – 2 1 – 2
cudzí jazyk (konverzácia) 1 – 2 1 – 2 1 – 2