Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

Číselný kód učebného odboru:
6491 G 01
Názov učebného odboru:
obchodná prevádzka
Odborné zameranie:
práca pri príprave jedál
Forma prípravy:
denná
Dĺžka prípravy:
3 roky
Učebný odbor pre:
dievčatá aj chlapcov
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
výučný list alebo osvedčenie o zaškolení alebo zaučení

Obsah vzdelávania

Zameraný na prácu pri príprave jedál teplej a studenej kuchyne.

Profil absolventa

Absolvent vykonáva všetky pomocné práce v kuchyni samostatne, vie samostatne pripravovsť základné jedlá teplej a studenej kuchyne ako aj prílohy a jednoduché múčniky, ovláda základné predpisy a hygienické normy v potravinárskej výrobe.

Uplatnenie

závodné a školské jedálne, vývarovne jedál, reštauračné, hotelové a chatové zariadenia

Pracovisko

  • stravovacie zariadenia súkromných firiem a školské kuchyne
  • školská kuchyňa odborného učilišťa

Učebný plán

Všeobecno-vzdelávacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
etická výchova / náboženská výchova 1 1 -
občianska náuka 1 1 1
matematika 1 1 1
informatika 1 - -
telesná a športová výchova 1 2 2
ochrana života a zdravia 1 - -
Spolu 7 6 5
Odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
technológia 3 3 4
potraviny 2 2
zariadenia závodov 1 1
stolovanie 1 1
výživa 1
ekonomika a organizácia 1
Spolu 6 7 7
odborný výcvik 18 21 21
Nepovinné vyučovacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
športové hry 1 – 2 1 – 2 1 – 2
zdravotná telesná výchova 1 – 2 1 – 2 1 – 2
výchova k rodičovstvu 1 – 2
základy rodinnej výchovy 1 – 2 1 – 2
cudzí jazyk (konverzácia) 1 – 2 1 – 2 1 – 2