Poplatky za stravu

Školská jedáleň je neoddeliteľnou súčasťou odborného učilišťa.

Poskytovaná je celodenná strava žiakom ubytovaným v internáte, obedy žiakom denne dochádzajúcim a zamestnancom školy. Pri výbere jedál sú zohľadňované súčasné poznatky racionálnej výživy ako aj možnosti spoločného stravovania. Obedňajšie menu poskytuje žiakom i zamestnancom možnosť výberu z viacerých jedál.

Ubytovaný žiak odoberá dodatkové jedlo a 1 alebo 2 hlavné jedlá (bližšie informácie poskytne vedúca školskej jedálne na tel. čísle: 048/413 64 62).

Ak rodič/zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, môže mať žiak poplatky za stravovanie znížené (viď. Odborné učilište → Dokumenty → Informácie pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi).

Poplatky žiakov za stravu                                       
raňajky s desiatou   (dodatkové jedlo) 1,60 €
   
obed   (hlavné jedlo) 1,69 €
   
večera s olovrantom   (hlavné jedlo) 1,54 €
   
Spolu: 4,83 €