O internáte

Odborné učilište internátne Viliama Gaňu poskytuje svojim žiakom aj ubytovanie v internáte, ktorý je umiestnený v tichom prostredí sídliska Fončorda na Ulici Havranské 2, približne 15 min. chôdze od školy. Žiaci zo vzdialenejších miest tak majú možnosť vyučiť sa v odboroch, ktoré sa v blízkosti ich bydliska nenachádzajú.

A čo náš internát poskytuje?

 • Ubytovanie pre 68 žiakov v dvoj a trojposteľových izbách so spoločnou kúpeľňou a toaletou.
 • Možnosť využitia kuchynky na každom poschodí so základným vybavením.
 • Každá výchovná skupina má svoju klubovňu pre výchovnú a záujmovú činnosť.
 • Vo veľkej spoločnej klubovni bývajú diskotéky, kultúrne podujatia, výstavky a žiaci tu môžu sledovať televízne programy, DVD filmy a hrať stolový futbal a stolný tenis.
 • Dôležitou súčasťou denného režimu ubytovaných žiakov je príprava na vyučovanie pod vedením skupinových vychovávateľov.
 • Záujmová činnosť sa realizuje v internáte ale aj v škole. Žiaci navštevujú rôzne záujmové krúžky, ako napr. krúžok mladých talentov,športový, stolnotenisový, turistický, bojových umení, výtvarný, počítačový a iné.
 • Okrem toho navštevujú kultúrne a športové podujatia v meste.
 • Medzi pravidelné a obľúbené podujatia patria diskotéky, rôzne športové súťaže a turnaje, spoločenské hry, kultúrne akcie pri príležitosti rôznych sviatkov (Vianoce, Veľká noc, Mikuláš a ďalšie).
 • Pre športovú činnosť majú žiaci k dispozícii v škole telocvičňu, posilňovňu a školský dvor.
 • Každý žiak má aj svoje osobné voľno, v ktorom sa môže venovať svojim záľubám, alebo môže chodiť na vychádzky do mesta.
 • Činnosť v internáte sa riadi celoročným plánom, ktorý je rozpracovaný do týždenných programov jednotlivých výchovných skupín. Každý vychovávateľ spolu so žiakmi tvoria plán svojej najbližšej činnosti.
 • Mesačný poplatok za ubytovanie je vo výške 5,- €. Žiakom, ktorí sú z rodín sociálne odkázaných, je možné poskytnúť ubytovanie zdarma (hradí škola).

Internát je plnohodnotnou súčasťou odborného učilišťa, kde je žiakom venovaná rovnako veľká pozornosť. Vychovávatelia sú so žiakmi počas celého popoludňajšieho času. Príprava na vyučovanie je systematická a voľný čas je organizovaný na báze dobrovoľnosti.