O škole

Od začiatku po súčasnosť

Vstup do odborného učilišťaDeň, kedy sme začali písať svoju históriu, bol 1. september 1987. Odborné učilište bolo zriadené v jednom z najstarších meštianskych domov, ktorý sa nachádza na Dolnej ul. č. 47.

Prví žiaci nastúpili do dvoch učebných odborov: stavebná výroba so zameraním na murárske práce a obchodná prevádzka so zameraním na prácu pri príprave jedál. V nasledujúcom školskom roku pribudol učebný odbor zdravotníctvo so zameraním na zdravotnícke a sociálne zariadenia (tento odbor má v súčasnosti názov opatrovateľská starostlivosť).

Prví absolventi ukončili prípravu na povolanie 25. júna 1990. V tomto roku sme však začali prežívať aj rušné chvíle pri zhoršovaní sa statického stavu budovy školy, kde boli ubytovaní aj naši žiaci. Následným zatekaním do priestorov sa čoraz viac zhoršovali nielen podmienky pre bývanie, vyučovanie ale aj pre zamestnancov školy.

Napriek tomu boli mladým hendikepovaným ľuďom ponúknuté ďalšie možnosti pre ich vzdelávanie. Pribudol učebný odbor výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a  v roku 1993 poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo. Od roku 1999 bol experimentálne overovaný nový učebný odbor spracúvanie dreva so zameraním na výrobu úžitkových a umeleckých predmetov, určený pre chlapcov.

Naši žiaci boli úspešní aj v oblasti športu, kultúry a na súťažiach zručností na rôznych celoslovenských akciách. Môžem spomenúť napr. účasť našej žiačky na paralympiáde v Lillehammeri v roku 1994, účasť žiaka na Horehronských hrách pre zdravú mládež a pod.

Rok 2001. Rok, ktorý je prelomový a pre tých, ktorí vedia, čo pre túto školu znamená, nezabudnuteľný.

Roky, ktoré má naše odborné učilište za sebou, boli naozaj nesmierne ťažké. Podarilo sa prelomiť bariéru, ktorá nás oddeľovala od ostatných stredných škôl a vytvoriť podmienky, ktoré sú hodné aj našich žiakov. Hovorí sa, že spoločnosť je vyspelá podľa toho, ako sa vie postarať o tých, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. Po dlhých rokoch veľkého úsilia, písania a hľadania, prišli ľudia, ktorých nebolo potrebné prosiť. S históriou našej školy sa vždy budú spájať mená, ako bol p. Sečkár – prednosta KÚ v B. Bystrici, p. Lačný – prednosta OÚ v B. Bystrici a p. Sabo - vedúci OŠM a TK KÚ v B. Bystrici. Boli to predstavitelia mesta a štátnej správy, ktorí urobili všetko preto, aby sa vytvorili v  Banskej Bystrici nové podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Školský rok 2001/2002 sme slávnostne otvorili už v nových priestoroch na Moskovskej ulici.

Pre 6 učebných odborov máme učebne pre teoretické aj praktické vyučovanie, veľký areál, jedáleň a  žiakov nerušíme ani zvonením, ale vyučovacie hodiny začíname a končíme príjemnou hudbou.

Udelenie čestného názvu Odborné učilište Viliama GaňuDňa 6.9.2002 bol Odbornému učilišťu v Banskej Bystrici pri príležitosti 15. výročia založenia školy a otvorenia novej telocvične slávnostne odovzdaný ministrom školstva SR certifikát o udelení čestného názvu: „Odborné učilište Viliama Gaňu“, a o rok neskôr prednosta Krajského úradu v Banskej Bystrici odovzdal riaditeľke školy pamätnú plaketu  „Za rozvoj Banskobystrického kraja“.

Odborné učilište v  Banskej Bystrici je prvé odborné učilište na Slovensku, ktoré nesie čestný názov – meno nestora špeciálnej pedagogiky, Viliama Gaňu.

V roku 2001 sme sa zapojili aj do projektu INFOVEK. Máme počítačovú učebňu, ktorá skvalitnila prístup k informáciám, multimediálne programy a Internet rozšírili možnosti vzdelávania nielen žiakov ale aj pedagógov.Pamätná plaketa

Od školského roka 2002/2003 sme experimentálne overovali nový učebný odbor výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky, v ktorom sú dievčatám ale aj chlapcom ponúknuté možnosti osvojiť si aj také techniky, ktoré zachovávajú ľudové remeslá, ako je napr. paličkovanie, tkanie, vyšívanie a pod.

Od školského roka 2006/2007 sme experimentálne overovali ďalší učebný odbor obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru.

V súčasnosti navštevuje naše odborné učilište približne 140 žiakov. Z nich je v internáte ubytovaných 60 žiakov. Praktické a teoretické vzdelávanie prebieha v 7 učebných odboroch.

V rámci mimoškolskej činnosti je žiakom ponúkaný široký výber krúžkov: športový, počítačový, hudobno-dramatický, aerobic, aranžovanie, varenie a stolovanie, výroba úžitkových predmetov z dreva a iné.

Od založenia po súčasnosť prešla naša škola dynamickým vývojom. Nielen v stabilizácii pedagogického zboru ale hlavne vo výchove a  vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Veríme, že so súčasným pedagogickým kolektívom zabezpečíme každému nášmu žiakovi maximálnu starostlivosť, tak vzdelávaciu ako aj výchovnú.

Umožníme tým naplniť hlavný cieľ nášho pedagogického snaženia – plynulú a čo najbezproblémovejšiu integráciu našich žiakov do spoločnosti.