Stavebná výroba - murárske práce

Číselný kód učebného odboru:
3686 G 03
Názov učebného odboru:
stavebná výroba
Odborné zameranie:
murárske práce
Forma prípravy:
denná
Dĺžka prípravy:
3 roky
Učebný odbor pre:
chlapcov
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
výučný list alebo osvedčenie o zaškolení alebo zaučení

Obsah vzdelávania

Zameraný na jednoduché stavebné práce ako murovanie nosných a výplňových múrov, priečok, prípravu malty, jednoduché vnútorné i vonkajšie omietky, základné betonárske práce, obsluhu rôznych strojov a zariadení, prácu s drevom a osádzanie výrobkov PSV (zárubne, okná).

Profil absolventa

Absolvent nadobúda spôsobilosť na vykonávanie stavebných prác, murovanie, omietanie, výrobu maltových zmesí (betón, živice), obsluhu rôznych stavebných strojov, ovláda širokú škálu pomocných prác v stavebníctve ako aj jednoduché betonárske, tesárske, železiarske a obkladačské práce.

Uplatnenie

v stavebníctve pri všetkých stavebných činnostiach
(murár, betonár, železiar, obkladač, omietač)

Pracovisko

  • stavebné firmy v meste Banská Bystrica
  • areál a dielňa v škole

Učebný plán

Všeobecno-vzdelávacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
etická výchova / náboženská výchova 1 1 -
občianska náuka 1 1 1
matematika 1 1 1
informatika 1 - -
telesná a športová výchova 1 2 2
ochrana života a zdravia 1 - -
Spolu 7 6 5
Odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
odborné kreslenie 2 2 1
materiály 2 1 1
prestavba budov 2
stroje a zariadenia 1
stavebná technológia 2 3 2
ekonomika a organizácia 1
Spolu 6 7 7
odborný výcvik 18 21 21
Nepovinné vyučovacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
športové hry 1 – 2 1 – 2 1 – 2
zdravotná telesná výchova 1 – 2 1 – 2 1 – 2
výchova k rodičovstvu 1 – 2
základy rodinnej výchovy 1 – 2 1 – 2
cudzí jazyk (konverzácia) 1 – 2 1 – 2 1 – 2