Výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky

Číselný kód učebného odboru:
3178 G 03
Názov učebného odboru:
výroba konfekcie
Odborné zameranie:
šitie bielizne a ručné techniky
Forma prípravy:
denná
Dĺžka prípravy:
3 roky
Učebný odbor pre:
dievčatá aj chlapcov
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
výučný list alebo osvedčenie o zaškolení alebo zaučení

Obsah vzdelávania

Zameraný na techniku a technológiu strojového a ručného šitia, na spôsob použitia a spracovanie textilného materiálu ručnými technikami, zhotovenie textilných hračiek, základy vyšívania, pletenia, makramé, háčkovania, ľudovej čipky, paličkovania, tkania, štrikovania a pod.

Profil absolventa

Pozná a ovláda technologické postupy strojového a ručného šitia, vie zhotoviť textilné hračky a rôzne úžitkové predmety, má osvojené základné ručné techniky.

Uplatnenie

krajčírske a rôzne ľudovo–umelecké dielne, textilné podniky

Pracovisko

krajčírska dielňa v škole

Učebný plán

Všeobecno-vzdelávacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
etická výchova / náboženská výchova 1 1 -
občianska náuka 1 1 1
matematika 1 1 1
informatika 1 - -
telesná a športová výchova 1 2 2
ochrana života a zdravia 1 - -
Spolu 7 6 5
Odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
materiály 2 1 1
technológia 2 2 2
kreslenie a konštrukcia strihov 1 2 2
stroje a zariadenia 1 1
ekonomika a organizácia 1
ručné práce a techniky 1 1
Spolu 6 7 7
odborný výcvik 18 21 21
Nepovinné vyučovacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
športové hry 1 – 2 1 – 2 1 – 2
zdravotná telesná výchova 1 – 2 1 – 2 1 – 2
výchova k rodičovstvu 1 – 2
základy rodinnej výchovy 1 – 2 1 – 2
cudzí jazyk (konverzácia) 1 – 2 1 – 2 1 – 2