Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov

Číselný kód učebného odboru:
3383 G 08
Názov učebného odboru:
spracúvanie dreva
Odborné zameranie:
výroba úžitkových a umeleckých predmetov
Forma prípravy:
denná
Dĺžka prípravy:
3 roky
Učebný odbor pre:
chlapcov
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
výučný list alebo osvedčenie o zaškolení alebo zaučení

Obsah vzdelávania

Základné práce pri úprave dreva, ručné a strojové opracovanie dreva, výroba jednoduchých umeleckých predmetov z dreva (ľudová tvorivosť), základy rezbárskej práce, intarzie, výroba úžitkových predmetov, jednoduchého nábytku, záhradného dreveného nábytku.

Profil absolventa

Vie robiť odborné práce súvisiace s používaním pracovných prostriedkov a ovládaním strojovej mechanizácie (hoblovačka, kotúčová píla, fréza, sústruh, vŕtačka) v stolárskej výrobe, vykonáva jednoduché umelecké rezbárske techniky, vie voliť správny sled pracovných operácií, spracúvať prírodné materiály a správne ich použiť pri zhotovovaní jednoduchých ľudových výrobkov.

Uplatnenie

  • drevospracujúci priemysel
  • rôzne rezbárske a stolárske dielne
  • výroba hračiek, košíkov, umeleckých predmetov

Pracovisko

stolárska dielňa v škole, pracoviská rôznych drevo-spracujúcich firiem

Učebný plán

Všeobecno-vzdelávacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
etická výchova / náboženská výchova 1 1 -
občianska náuka 1 1 1
matematika 1 1 1
informatika 1 - -
telesná a športová výchova 1 2 2
ochrana života a zdravia 1 - -
Spolu 7 6 5
Odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
materiály 2 1 1
technológia 2 2 3
výrobné zariadenia 1 2 1
odborné kreslenie 1 2 1
ekonomika a organizácia 1
Spolu 6 7 7
odborný výcvik 18  21 21
Nepovinné vyučovacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
športové hry 1 – 2 1 – 2 1 – 2
zdravotná telesná výchova 1 – 2 1 – 2 1 – 2
výchova k rodičovstvu 1 – 2
základy rodinnej výchovy 1 – 2 1 – 2
cudzí jazyk (konverzácia) 1 – 2 1 – 2 1 – 2