Prijímacie konanie v OUI V. Gaňu pre školský rok 2024/2025

Podmienky a kritériá prijatia

1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže byť prijatý do I. ročníka OUI V. Gaňu v školskom roku 2024/2025 bez prijímacích skúšok ak:

      a)  mu bolo diagnostikované mentálne postihnutie alebo ľahké mentálne zaostávanie,

      b)  úspešne ukončil 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole alebo v základnej škole,

      c)  jeho mentálne schopnosti a manuálne zručnosti mu umožnia zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.

2. Do učebných odborov, v ktorých počet prihlásených uchádzačov neprekročí najvyšší povolený počet žiakov v triede (§ 100, ods. 8  školského zákona), budú prijatí všetci žiaci, ak spĺňajú zdravotnú spôsobilosť pre zvolený učebný odbor.

3. Uchádzačom, ktorých nebolo možné prijať do zvoleného učebného odboru pre nedostatok miesta alebo pre nedostatočnú zdravotnú spôsobilosť, bude ponúknutá možnosť študovať v inom učebnom odbore, pričom sa bude prihliadať na ich mentálne schopnosti, manuálne zručnosti a záujem o iný vybraný učebný odbor.    

4. Uchádzači, ktorí boli prihlásení do dvoch učebných odborov a boli prijatí, budú zaradení do učebného odboru podľa Potvrdenia o nastúpení žiaka na vzdelávanie, ktoré odovzdajú odbornému učilišťu.

5. Prijatým žiakom poskytujeme bezplatne pracovný ochranný odev a pomôcky a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia úľavu z poplatkov za stravu a zdarma ubytovanie.

6. Súčasťou školy je aj moderne zariadený internát, v ktorom poskytujeme ubytovanie všetkým žiakom zo vzdialenejších miest.

Upozornenie:

ŠZŠ/ZŠ odošle Prihlášku na vzdelávanie v odbornom učilišti do 20. marca 2024.

Povinné prílohy prihlášky sú:

  • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (prikladá len uchádzač, ktorý v bode 13 prihlášky uviedol, že má zmenenú pracovnú schopnosť).
  • Vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať zvolený učebný odbor v školskom roku 2024/2025.
  • Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky.

ŠZŠ/ZŠ po prijatí žiaka odošle odbornému učilišťu nasledovnú dokumentáciu (kópiu):

  • Dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.

OUI V. Gaňu zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 doručí OUI V. Gaňu Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení  na vzdelávanie v školskom roku 2024/2025.

Plánovaný počet žiakov do I. ročníka v školskom roku 2024/2025

Učebný odbor Počet prvých tried Plán prijatia žiakov
Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 1 14
Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru 1 14
Opatrovateľská starostlivosť v  zariadeniach sociálnej starostlivosti 1 14
Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník 1 14
Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov 1 14
Stavebná výroba - murárske práce 1 14
Výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky 1 14