Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

Číselný kód učebného odboru:
4572 G 09
Názov učebného odboru:
poľnohospodárska výroba
Odborné zameranie:
záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
Forma prípravy:
denná
Dĺžka prípravy:
3 roky
Učebný odbor pre:
dievčatá aj chlapcov
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
výučný list alebo osvedčenie o zaškolení alebo zaučení

Obsah vzdelávania

Zameraný na odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín a zeleniny, práce pri úprave terénu, výsadba okrasných drevín, ošetrovanie a výsadba kvetinových záhonov, zakladanie a ošetrovanie trávnikov.

Profil absolventa

Absolvent pozná agrotechniku a technológiu pestovania zeleniny, kvetín, zásady sadovníckych úprav, mechanizačné prostriedky, samostatne zvolí pracovný postup pre špecifickú prácu v danej profesii.

Uplatnenie

v záhradníckych firmách, v kúpeľných záhradách, v súkromných firmách zaoberajúcich sa pestovaním zeleniny, kvetín, okrasných kultúr, pri údržbe verejnej zelene, v lesných podnikoch

Pracovisko

skleníky a plochy mesta Banská Bystrica, pracoviská súkromných firiem, areál a dielňa v škole

Učebný plán

Všeobecno-vzdelávacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
etická výchova / náboženská výchova 1 1 -
občianska náuka 1 1 1
matematika 1 1 1
informatika 1 - -
telesná a športová výchova 1 2 2
ochrana života a zdravia 1 1 -
Spolu 7 6 5
Odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
základy záhradníckej výroby 3 1
základy botaniky 2
záhradnícke stroje, stavby a zariadenia 1
zeleninárstvo 2 2
kvetinárstvo 2 2
sadovníctvo 2 2
ekonomika a organizácia 1
Spolu 6 7 7
odborný výcvik 18 21 21
Nepovinné vyučovacie predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1. rok 2. rok 3. rok
športové hry 1 – 2 1 – 2 1 – 2
zdravotná telesná výchova 1 – 2 1 – 2 1 – 2
výchova k rodičovstvu 1 – 2
základy rodinnej výchovy 1 – 2 1 – 2
cudzí jazyk (konverzácia) 1 – 2 1 – 2 1 – 2