Záverečné skúšky

Záverečné skúšky sa na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11901:1-A1810 vykanajú administratívne.

Školské vyučovanie pre posledné ročníky končí 28. mája 2021.

Záverečné skúšky v školskom roku 2020/2021 sa uskutočnia v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov a metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 33/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov odborných učilíšť.

Učebné odbory, v ktorých žiaci v školskom roku 2020/2021 ukončujú prípravu záverečnou skúškou:

Učebný odbor Počet žiakov Triedny/a učiteľ/ka Majster/ka Ov
6491 G 01
Obchodná prevádzka III.K
- práca pri príprave jedál
6 Bubelínyová Bc. Macúchová
Mgr. Cibulová (U)
Bubelínyová
Palkovičová
3686 G 03
Stavebná výroba III.M
- murárske práce
4 Ing. Pánek

Bc. Haviar

Mgr. Rusko M. (ZR)

3178 G 03
Výroba konfekcie III.Š
- šitie bielizne a ručné techniky
0 Ulbrichtová Ulbrichtová

6485 2
Opatrovateľská starostlivosť III.Z
- zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti

4 Mgr. Kovalčíková Mgr. Kovalčíková (U)
Krajčovičová
Bc. Pánková
Speváková
4572 G 09
Poľnohospodárska výroba III.S
- záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
4 Mgr. Bakšová Mgr. Bakšová (U)
Hamar
 
3383 G 08
Spracúvanie dreva III.D
- výroba úžitkových a umeleckých predmetov
4 Mgr. Maťovčík   
Mgr. Maťovčík
Mgr. Sloboda
Mgr. Strečok
6491 G 02
Obchodná prevádzka III.P
- príprava, skladovanie a predaj tovaru
4 Bc. Rychecká Mgr. Šubertová (U)
Bc. Klimentová
Bc. Rychecká

Priebeh záverečných skúšok

14. 6., 15. 6. a 16. 6. 2021             individuálna príprava žiakov na záverečné skúšky doma

17. 6. 2021                                          písomná a praktická časť 

8.00 – 8.10 hod.
slávnostné otvorenie ZS (priestor pred školskou jedálňou)
8.20 – 9.20 hod.
žrebovanie tém a písomná časť záverečnej skúšky
9.40 – 13.30 hod.
praktická čsť
dielne a odborné učebne jednotlivých učebných odborov

18. 6. 2021                                           ústna časť a vyhodnotenie záverečných skúšok

8.00 – 13. 00 hod.
ústna časť
13.30 – 14.00 hod.
vyhodnotenie záverečných skúšok, odovzdávanie vysvedčení, výučných listov a osvedčení

Pre záverečné skúšky v školskom roku 2020/2021 sa ustanovuje skúšobná komisia v tomto zložení:

Predseda:
menuje OŠ OÚ v Banskej Bystrici
Podpredseda:
Michal Rusko, Mgr.
zástupca riaditeľky OUI V. Gaňu B.B.

Členovia:

 • Odbor obchodná prevádzka - III. K. trieda:
  • Jana Bubelínyová, triedna učiteľka
  • Janka Cibulová, Mgr., skúšajúca učiteľka
  • Ivana Macúchová, Bc., prísediaca
 • Odbor výroba konfekcie prevádzka - III. Š. trieda:
  • triedna učiteľka
  • skúšajúca učiteľka
  • prísediaca
 • Odbor opatrovateľská starostlivosť - III. Z. trieda:
  • Nataša Kovalčíková, Mgr., triedna učiteľka
  • Nataša Kovalčíková, Mgr., skúšajúca učiteľka
  • Bibiána Pánková, Bc., prísediaca
  • Mária Speváková, prísediaca
 • Odbor obchodná prevádzka - III.P. trieda:
  • Anna Rychecká, Bc., triedna učiteľka
  • Gabriela Šubertová, Mgr., skúšajúca učiteľka
  • Marta Klimentová, Bc., prísediaca
 • Odbor stavebná výroba - III. M. trieda:
  • Vít Pánek, Ing., triedny učiteľ
  • Vít Pánek, Ing., skúšajúci učiteľ
  • Ivan Haviar, Bc., prísediaci
  • Igor Hamar, prísediaci
 • Odbor spracúvanie dreva - III. D. trieda:
  • Jozef Maťovčík, Mgr., triedny učiteľ
  • Vít Pánek, Ing., skúšajúci učiteľ    
  • Jaroslav Strečok, Mgr., prísediaci
 • Odbor poľnohospodárska výroba - III. S. trieda:
  • Jarmila Bakšová, Mgr., triedna učiteľka
  • Jarmila Bakšová, Mgr., skúšajúca učiteľka
  • Igor Hamar, prísediaci