Záverečné skúšky

Záverečné skúšky v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnia v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR k termínom konania, organizácii a hodnoteniu záverečnej skúšky.

Učebné odbory, v ktorých žiaci v školskom roku 2021/2022 ukončujú prípravu záverečnou skúškou:

Učebný odbor Počet žiakov Triedny/a učiteľ/ka Majster/ka Ov
6491 G 01
Obchodná prevádzka III.K
- práca pri príprave jedál
2 Bubelínyová Bc. Macúchová
Mgr. Cibulová (U)
Bubelínyová
Palkovičová
3686 G 03
Stavebná výroba III.M
- murárske práce
3 Ing. Pánek

Bc. Haviar
Mgr. Rusko M. (ZR)

3178 G 03
Výroba konfekcie III.Š
- šitie bielizne a ručné techniky
3 Mgr. Sloboda Ulbrichtová

6485 2
Opatrovateľská starostlivosť III.Z
- zariadenia sociálnej starostlivosti

4 Mgr. Kovalčíková Mgr. Kovalčíková (U)
Krajčovičová
Bc. Pánková
Mgr. Longauerová
4572 G 09
Poľnohospodárska výroba III.S
- záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
0                 - Mgr. Bakšová (U)
Hamar
 
3383 G 08
Spracúvanie dreva III.D
- výroba úžitkových a umeleckých predmetov
0                 -    Mgr. Maťovčík
Mgr. Sloboda
Mgr. Strečok
6491 G 02
Obchodná prevádzka III.P
- príprava, skladovanie a predaj tovaru
6 Mgr. Šubertová Mgr. Šubertová (U)
Bc. Klimentová
Bc. Rychecká

Priebeh záverečných skúšok

20. 6., 21. 6. a 22. 6. 2022        individuálna príprava žiakov na záverečné skúšky doma

23. 6. 2022                                     praktická časť ZS 

08.00 – 08.10 hod.
slávnostné otvorenie ZS 
08.15 – 08.30 hod.
žrebovanie tém na praktickú časť záverečnej skúšky
08.30 – 11.00 hod.
praktická časť
dielne a odborné učebne jednotlivých učebných odborov

23. 6. 2022                                     ústna časť ZS a vyhodnotenie 

11.30 – 13. 00 hod.
ústna časť
13.00 – 13.30 hod.
vyhodnotenie záverečných skúšok, odovzdávanie vysvedčení, výučných listov a osvedčení

Pre záverečné skúšky v školskom roku 2021/2022 sa ustanovuje skúšobná komisia v tomto zložení:

Predseda:
menuje RÚŠS v Banskej Bystrici
Podpredseda:
Michal Rusko, Mgr.
zástupca riaditeľky OUI V. Gaňu

Členovia:

 • Odbor obchodná prevádzka - III. K. trieda:
  • Jana Bubelínyová, triedna učiteľka
  • Janka Cibulová, Mgr., skúšajúca učiteľka
  • Diana Palkovičová, prísediaca
 • Odbor výroba konfekcie prevádzka - III. Š. trieda:
  • Mgr. Rastilsav Sloboda, triedny učiteľ
  • Zdenka Ulbrichtová, skúšajúca učiteľka
  • Ivana Macúchová, Bc., prísediaca
 • Odbor opatrovateľská starostlivosť - III. Z. trieda:
  • Nataša Kovalčíková, Mgr., triedna učiteľka
  • Nataša Kovalčíková, Mgr., skúšajúca učiteľka
  • Bibiána Pánková, Bc., prísediaca
  • Vlasta Longauerová, Mgr., prísediaca
 • Odbor obchodná prevádzka - III.P. trieda:
  • Gabriela Šubertová, Mgr., triedna učiteľka
  • Gabriela Šubertová, Mgr., skúšajúca učiteľka
  • Anna Rychecká, Bc., prísediaca
  • Marta Klimentová, Bc., prísediaca
 • Odbor stavebná výroba - III. M. trieda:
  • Vít Pánek, Ing., triedny učiteľ
  • Vít Pánek, Ing., skúšajúci učiteľ
  • Ivan Haviar, Bc., prísediaci
  • Rastislav Sloboda, Mgr., prísediaci
 • Odbor spracúvanie dreva - III. D. trieda:
  • triedny učiteľ
  • skúšajúci učiteľ    
  • prísediaci
 • Odbor poľnohospodárska výroba - III. S. trieda:
  • triedna učiteľka
  • skúšajúca učiteľka
  • prísediaci