Prijímacie skúšky - 1. kolo

Podmienky prijatia

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže byť prijatý do I. ročníka OUI V. Gaňu v školskom roku 2019/2020 ak:

 1. mu bolo diagnostikované mentálne postihnutie,
 2. úspešne ukončil 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole podľa variantu A a jeho zdravotný stav mu umožní zvládnuť prípravu v odbornom učilišti, alebo
 3. úspešne ukončil 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v základnej škole (v špeciálnej triede podľa variantu A alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - variant A) a jeho zdravotný stav mu umožní zvládnuť prípravu v odbornom učilišti a
 4. získa celkový počet bodov v teoretickej a praktickej časti prijímacích skúšok podľa nasledovných kritérií:
  • musí dosiahnuť minimálne 20 bodov (z celkového počtu 40) spolu z teoretickej a praktickej časti prijímacích skúšok,
  • ak nedosiahne stanovený minimálny počet 20 bodov, nebude prijatý do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020,
  • ak dosiahne 20 a viac bodov, bude prijatý podľa toho, v akom poradí sa umiestni podľa počtu bodov, ktoré na prijímacích skúškach dosiahne,
  • v prípade rozhodovania medzi uchádzačmi s rovnakým počtom dosiahnutých bodov, bude rozhodujúci vyšší počet bodov v praktickej časti, ktorá je pre zaradenie uchádzača do zvoleného učebného odboru dôležitejšia,
  • do I. ročníka je možné prijať maximálne 14 žiakov a preto uchádzači, ktorí dosiahnu aspoň minimálny počet bodov v jednotlivých častiach prijímacích skúšok, ale umiestnia sa v poradí až na 15 a nižšom mieste, nebudú prijatí pre nedostatok miesta napriek tomu, že prijímacie skúšky úspešne absolvovali.
Upozornenie:

ŠZŠ/ZŠ po prijatí žiaka odošle odbornému učilišťu nasledovnú dokumentáciu (kópiu):

 • Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Správu zo psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia.
 • Dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.

Termín

13. a 16. mája 2019 (pondelok, štvrtok)

Priebeh

08.00 - 09.00 hod.
usmernenie uchádzačov o prijatie na štúdium a ich zákonných zástupcov
09.00 - 09.30 hod. 
stretnutie riaditeľky školy so zákonnými zástupcami v školskej jedálni (informácie k štúdiu)
09.00 - 12.00 hod.
individuálny rozhovor prijímacej komisie so žiakmi, overenie manuálnych zručností, teoretických vedomostí, posúdenie spôsobilosti pre zvolený učebný odbor
12.30 hod.
zasadnutie jednotlivých komisií, vyhodnotenie prijímacích skúšok, odporúčania

Časový harmonogram prijímacej skúšky je orientačný, závisí od počtu prihlásených uchádzačov.

Plánovaný počet žiakov do I. ročníka v školskom roku 2019/2020

Učebný odbor Počet prvých tried Plán prijatia žiakov
Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 1 14
Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru 1 14
Opatrovateľská starostlivosť v  zariadeniach sociálnej starostlivosti 1 14
Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník 1 14
Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov 1 14
Stavebná výroba - murárske práce 1 14
Výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky 1 14

Kritériá

Minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač  získať, aby úspešne absolvoval prijímacie skúšky, je 20 bodov spolu zo všetkých častí skúšky.

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 40 bodov.

Hodnotenie:

I. časť
Preverenie schopností napísať diktovaný text, vedieť ho prečítať a vlastnými slovami zreprodukovať.
Bodové hodnotenie: 0 – 5 bodov

II. časť
Zisťovanie teoretických vedomostí o zvolenom učebnom odbore.
Bodové hodnotenie: 0 – 10 bodov

III. časť
Hodnotenie manuálnych zručností, koordinovanosti pohybov. Posúdenie spôsobilosti pre zvolený učebný odbor.
Bodové hodnotenie: 0 – 25 bodov