Prijímacie konanie II. kolo - voľné miesta a termíny

Termín

22. júna 2021 (utorok)

Počet voľných miest v jednotlivých učebných odboroch

Učebný odbor Voľné miesta
Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 1
Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru 3
Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 4
Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník 14
Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov 14
Stavebná výroba - murárske práce 6
Výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky 14

Podmienky a kritériá prijatia

1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže byť prijatý do I. ročníka OUI V. Gaňu v školskom roku 2021/2022 bez prijímacích skúšok ak:

      a)  mu bolo diagnostikované mentálne postihnutie,

      b)  úspešne ukončil 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole alebo v základnej škole,

      c)  jeho mentálne schopnosti a manuálne zručnosti mu umožnia zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.

2. Do učebných odborov, v ktorých počet prihlásených uchádzačov neprekročí najvyšší povolený počet žiakov v triede (§ 100, ods. 8  školského zákona), budú prijatí všetci žiaci, ak spĺňajú zdravotnú spôsobilosť pre zvolený učebný odbor.

3. Uchádzačom, ktorých nebolo možné prijať do zvoleného učebného odboru pre nedostatok miesta alebo pre nedostatočnú zdravotnú      spôsobilosť, bude ponúknutá možnosť študovať v inom učebnom odbore, pričom sa bude prihliadať na ich mentálne schopnosti, manuálne zručnosti a záujem o iný vybraný učebný odbor.    

4. Uchádzači, ktorí boli prihlásení do dvoch učebných odborov a boli prijatí, budú zaradení do učebného odboru podľa zápisného lístka, ktorý, odovzdajú odbornému učilišťu.

5. Prijatým žiakom poskytujeme bezplatne pracovný ochranný odev a pomôcky a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia úľavu z poplatkov za stravu a zdarma ubytovanie.

6. Súčasťou školy je aj moderne zariadený internát, v ktorom poskytujeme ubytovanie všetkým žiakom zo vzdialenejších miest.

Upozornenie:

ŠZŠ/ZŠ odošle Prihlášku na strednú školu a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať zvolený učebný odbor na školský rok 2021/2022.

ŠZŠ/ZŠ po prijatí žiaka odošle odbornému učilišťu nasledovnú dokumentáciu (kópiu):

  • Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  • Správu zo psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia.
  • Dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.

Zákonný zástupca/plnoletý žiak doručí OUI V. Gaňu Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium v šk. roku 2021/2022.