Prijímacie konanie II. kolo - voľné miesta a termíny

Termín

20. júna 2022 (utorok)

Počet voľných miest v jednotlivých učebných odboroch

Učebný odbor Voľné miesta
Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 9
Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru 2
Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 2
Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník 10
Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov 12
Stavebná výroba - murárske práce 5
Výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky 14

Podmienky a kritériá prijatia

1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže byť prijatý do I. ročníka OUI V. Gaňu v školskom roku 2022/2023 bez prijímacích skúšok ak:

      a)  mu bolo diagnostikované mentálne postihnutie,

      b)  úspešne ukončil 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole alebo v základnej škole,

      c)  jeho mentálne schopnosti a manuálne zručnosti mu umožnia zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.

2. Do učebných odborov, v ktorých počet prihlásených uchádzačov neprekročí najvyšší povolený počet žiakov v triede (§ 100, ods. 8  školského zákona), budú prijatí všetci žiaci, ak spĺňajú zdravotnú spôsobilosť pre zvolený učebný odbor.

3. Uchádzačom, ktorých nebolo možné prijať do zvoleného učebného odboru pre nedostatok miesta alebo pre nedostatočnú zdravotnú spôsobilosť, bude ponúknutá možnosť študovať v inom učebnom odbore, pričom sa bude prihliadať na ich mentálne schopnosti, manuálne zručnosti a záujem o iný vybraný učebný odbor.    

4. Uchádzači, ktorí boli prihlásení do dvoch učebných odborov a boli prijatí, budú zaradení do učebného odboru podľa Potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium, ktoré odovzdajú odbornému učilišťu.

5. Prijatým žiakom poskytujeme bezplatne pracovný ochranný odev a pomôcky a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia úľavu z poplatkov za stravu a zdarma ubytovanie.

6. Súčasťou školy je aj moderne zariadený internát, v ktorom poskytujeme ubytovanie všetkým žiakom zo vzdialenejších miest.

Upozornenie:

ŠZŠ/ZŠ odošle do 15. júna 2022 Prihlášku na strednú školu spolu s nasledujúcimi prílohami:

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka  študovať zvolený učebný odbor.
  • Správa z diagnostického vyšetrenia vydaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky.

 ŠZŠ/ZŠ po prijatí žiaka odošle odbornému učilišťu kópiu ​Dokumentácie bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.

OUI V. Gaňu odošle zákonnému zástupcovi/plnoletému žiakovi Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na štúdium v školskom roku 2022/2023 do 24. júna 2022.

Zákonný zástupca/plnoletý žiak doručí OUI V. Gaňu Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium v šk. roku 2022/2023 do 30. júna 2022.