Informácie pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi

Žiakovi, ktorý žije s osobami v hmotnej núdzi (nezamestnaní) alebo s osobami, ktoré sú síce zamestnané, ale z dôvodu ich nízkeho platu je ich priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok najviac vo výške životného minima, možno poskytnúť štipendium podľa § 149 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s Vnútorným predpisom č. 1/08 o poskytovaní štipendia žiakom OUI V. Gaňu.

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2018/2019 je:

45,53 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

31,88 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane, vo výške 35 % výšky životného minima,

22,77 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25 % výšky životného minima.

V prípade, ak si žiak neplní ani základné študijné povinnosti, alebo závažne porušuje školský poriadok, riaditeľka školy môže svoje rozhodnutie o priznaní štipendia zmeniť a štipendium z týchto dôvodov nepriznať alebo odňať.

Podľa Čl. V bod 20 ods. 11 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch môže riaditeľka školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku za stravovanie a ubytovanie. Právny nárok na bezplatné poskytovanie stravy a ubytovania nie je.

Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie v školstve nie je možné naďalej plne hradiť stravovanie žiakom v hmotnej núdzi z rozpočtu školy. Z uvedeného dôvodu postupuje škola nasledovne:

 Žiak ubytovaný v internáte OUI V. Gaňu

- za celodenné mesačné stravovanie uhradí 20,- € (škola zostávajúcu chýbajúcu finančnú čiastku doplatí),

- ubytovanie má poskytnuté bezplatne.

Dochádzajúci žiak

- za obed, pokiaľ sa bude stravovať v školskej jedálni, uhradí 1,- €  (škola zostávajúcu chýbajúcu čiastku doplatí).

Upozornenie:

Zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.