Informácie pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi

Štipendium

(§ 149, § 149a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 - § 32 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole a v súlade s vnútorným predpisom č. 2A/22 o poskytovaní štipendia žiakom OUI V. Gaňu)

Žiakovi OUI V. Gaňu možno poskytnúť štipendium. O priznaní štipendia rozhoduje riaditeľka školy.

Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej plnoletým žiakom, zákonným zástupcom neplnoletého žiaka alebo zariadenia riaditeľke OUI V. Gaňu.

Strava a ubytovanie

(§ 117 ods. 6 a § 140 ods.11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)  

Riaditeľka OUI V. Gaňu po predložení dokladu o poberaní dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi môže znížiť alebo odpustiť príspevok na stravovanie, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním. Právny nárok na bezplatné poskytovanie stravy a ubytovania nie je.

Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia určí zriaďovateľ.