Informácie pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi

Štipendium

(§ 149 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s Vnútorným predpisom č. 1/08 o poskytovaní štipendia žiakom OUI V. Gaňu)

Žiakovi, ak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo s osobami, ktorých príjem za predchádzajúci kalendárny rok je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu, možno poskytnúť štipendium. O priznaní štipendia rozhoduje riaditeľka školy.

 

Strava a ubytovanie

(§ 117 ods. 6 a § 140 ods.11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)  

Riaditeľka školy po predložení dokladu o poberaní dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov (na stravovanie)príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním. Právny nárok na bezplatné poskytovanie stravy a ubytovania nie je.