Prijímacie skúšky - 2. kolo

Termín

18. júna 2019 (utorok)

Priebeh

08.00 - 09.00 hod.
usmernenie uchádzačov o prijatie na štúdium a ich zákonných zástupcov
09.00 - 09.30 hod. 
stretnutie riaditeľky školy so zákonnými zástupcami v školskej jedálni (informácie k štúdiu)
09.00 - 12.00 hod.
individuálny rozhovor prijímacej komisie so žiakmi, overenie manuálnych zručností, teoretických vedomostí, posúdenie spôsobilosti pre zvolený učebný odbor
12.30 hod.
zasadnutie jednotlivých komisií, vyhodnotenie prijímacích skúšok, odporúčania.

Časový harmonogram prijímacej skúšky je orientačný, závisí od počtu prihlásených uchádzačov.

Počet voľných miest v jednotlivých učebných odboroch

Učebný odbor Voľné miesta
Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál -
Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru -
Opatrovateľská statostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti -
Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník -
Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov -
Stavebná výroba - murárske práce -
Výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky -

Kritériá   

Minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač  získať, aby úspešne absolvoval prijímacie skúšky, je 20 bodov spolu zo všetkých častí skúšky.

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 40 bodov.

Hodnotenie:

I. časť
Preverenie schopností napísať diktovaný text, vedieť ho prečítať a vlastnými slovami zreprodukovať.
Bodové hodnotenie: 0 – 5 bodov

II. časť
Zisťovanie teoretických vedomostí o zvolenom učebnom odbore.
Bodové hodnotenie: 0 – 10 bodov

III. časť
Hodnotenie manuálnych zručností, koordinovanosti pohybov. Posúdenie spôsobilosti pre zvolený učebný odbor.
Bodové hodnotenie: 0 – 25 bodov

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže byť prijatý do I. ročníka v školskom roku 2019/2020 ak:

 1. mu bolo diagnostikované mentálne postihnutie,
 2. úspešne ukončil 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole podľa variantu A a jeho zdravotný stav mu umožní zvládnuť prípravu v odbornom učilišti, alebo
 3. úspešne ukončil 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v základnej škole (v špeciálnej triede podľa variantu A alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - variant A) a jeho zdravotný stav mu umožní zvládnuť prípravu v odbornom učilišti a
 4. získa celkový počet bodov v teoretickej a praktickej časti prijímacích skúšok podľa nasledovných kritérií:
  • musí dosiahnuť minimálne 20 bodov (z celkového počtu 40) spolu z teoretickej a praktickej časti prijímacích skúšok,
  • ak nedosiahne stanovený minimálny počet 20 bodov, nebude prijatý do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020,
  • ak dosiahne 20 a viac bodov, bude prijatý podľa toho, v akom poradí sa umiestni podľa počtu bodov, ktoré na prijímacích skúškach dosiahne,
  • v prípade rozhodovania medzi uchádzačmi s rovnakým počtom dosiahnutých bodov, bude rozhodujúci vyšší počet bodov v praktickej časti, ktorá je pre zaradenie uchádzača do zvoleného učebného odboru dôležitejšia,
  • do I. ročníka je možné prijať maximálne 14 žiakov a preto uchádzači, ktorí dosiahnu aspoň minimálny počet bodov v jednotlivých častiach prijímacích skúšok, ale umiestnia sa v poradí až na 15 a nižšom mieste, nebudú prijatí pre nedostatok miesta napriek tomu, že prijímacie skúšky úspešne absolvovali.
Upozornenie:

ŠZŠ/ZŠ po prijatí žiaka odošle odbornému učilišťu nasledovné dokumenty:

 • Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Správu z diagnostického vyšetrenia s určenou diagnózou.
 • Dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.

Žiak, ktorý vyhovel prijímacej skúške v našom odbornom učilišti v 1. kole prijímacích skúšok, ale nebol prijatý pre nedostatok miesta, môže byť prijatý do učebného odboru uvedeného na prihláške pre 2. kolo na základe návrhu prijímacej komisie bez vykonania nových prijímacích skúšok alebo niektorej z jej častí.