Prijímacie konanie I. kolo

Podmienky a kritériá prijatia 

1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže byť prijatý do I. ročníka OUI V. Gaňu v školskom roku 2021/2022 bez prijímacích skúšok ak:

      a)  mu bolo diagnostikované mentálne postihnutie,

      b)  úspešne ukončil 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole alebo v základnej škole,

      c)  jeho mentálne schopnosti a manuálne zručnosti mu umožnia zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.

2. Do učebných odborov, v ktorých počet prihlásených uchádzačov neprekročí najvyšší povolený počet žiakov v triede (§ 100, ods. 8  školského zákona), budú prijatí všetci žiaci, ak spĺňajú zdravotnú spôsobilosť pre zvolený učebný odbor.

3. Uchádzačom, ktorých nebolo možné prijať do zvoleného učebného odboru pre nedostatok miesta alebo pre nedostatočnú zdravotnú      spôsobilosť, bude ponúknutá možnosť študovať v inom učebnom odbore, pričom sa bude prihliadať na ich mentálne schopnosti, manuálne zručnosti a záujem o iný vybraný učebný odbor.    

4. Uchádzači, ktorí boli prihlásení do dvoch učebných odborov a boli prijatí, budú zaradení do učebného odboru podľa zápisného lístka, ktorý, odovzdajú odbornému učilišťu.

5. Prijatým žiakom poskytujeme bezplatne pracovný ochranný odev a pomôcky a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia úľavu z poplatkov za stravu a zdarma ubytovanie.

6. Súčasťou školy je aj moderne zariadený internát, v ktorom poskytujeme ubytovanie všetkým žiakom zo vzdialenejších miest.

Upozornenie:

ŠZŠ/ZŠ do 20. apríla odošle prihlášku na strednú školu, na ktorej uvedie všetky požadované údaje, vrátane vyjadrenia lekára o schopnosti žiaka študovať zvolený učebný odbor.

ŠZŠ/ZŠ po prijatí žiaka odošle odbornému učilišťu nasledovnú dokumentáciu (kópiu):

  • Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  • Správu zo psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia.
  • Dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.

Termín

10. a 13. mája 2021 (pondelok, štvrtok)

Priebeh

08.00 - 09.00 hod.
usmernenie uchádzačov o prijatie na štúdium a ich zákonných zástupcov
09.00 - 09.30 hod. 
stretnutie riaditeľky školy so zákonnými zástupcami v školskej jedálni (informácie k štúdiu)
09.00 - 12.00 hod.
individuálny rozhovor prijímacej komisie so žiakmi, overenie manuálnych zručností, posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre zvolený učebný odbor
12.30 hod.
zasadnutie jednotlivých komisií, vyhodnotenie prijímacích skúšok, odporúčania

Časový harmonogram prijímacej skúšky je orientačný, závisí od počtu prihlásených uchádzačov.

Plánovaný počet žiakov do I. ročníka v školskom roku 2021/2022

Učebný odbor Počet prvých tried Plán prijatia žiakov
Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 1 14
Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru 1 14
Opatrovateľská starostlivosť v  zariadeniach sociálnej starostlivosti 1 14
Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník 1 14
Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov 1 14
Stavebná výroba - murárske práce 1 14
Výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky 1 14